Regulamin

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis IT Meetup Professional, prowadzony jest i zarządzany przez EIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 5/57, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000263494, posiadającą NIP 9512193283 oraz REGON 140678430 zwaną dalej „Usługodawcą”. Serwis prowadzony jest pod adresem internetowym: http://meetup.eip.pl.
 2. Serwis IT Meetup Professional działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, który określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców.
 3. Usługobiorcy korzystający z Serwisu IT Meetup Professional zobowiązani są do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania Serwisu IT Meetup Professional Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Internetowego IT Meetup Professional Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu IT Meetup Professional, pod adresem meetup@eip.pl

Dział II. Definicje

 1. Serwis IT Meetup Professional lub Serwis – oznacza serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy, znajdujący się pod domeną http://meetup.eip.pl, której administratorem jest Usługodawca, na którym umieszczane są Materiały, czyli informacje o wydarzeniach, szkoleniach, warsztatach i webinarach organizowanych lub współorganizowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis IT Meetup Professional.
 3. Usługi – oznacza udostępnianie treści oraz innych Materiałów lub wykonywanie usług, drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy, oferowanych w Serwisie IT Meetup Professional.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w Serwisie IT Meetup Professional.
 5. Materiały – oznacza wszelkie treści umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie, w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe oraz audiowizualne.
 6. Rejestracja – czynności Usługobiorcy niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści i wszystkich Usług. Procedura ta, oparta na zasadzie podwójnego opt-in, wymaga od Usługobiorcy dokonującego rejestracji, zatwierdzenia swojej decyzji o rejestracji przez wejście na stronę Serwisu - do której link otrzyma pocztą elektroniczną.
 7. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z treści i wszystkich, w pełnym zakresie Usług
  1. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Usługobiorcy,. Hasło w połączeniu z loginem Usługobiorcy upoważnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu
  2. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać nieograniczony dostęp do Serwisu

Dział III. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. W Serwisie IT Meetup Professional Usługobiorca może korzystać z następujących usług:
  1. przeglądanie treści - zapoznawania się z zawartością Serwisu i posługiwanie się funkcjami umożliwiającymi takie zapoznawanie się z treścią Serwisu.
  2. Zapisanie się na wydarzenie – wypełnienie formularza rejestracyjnego i rezerwacja bezpłatnego miejsca na szkoleniu, warsztacie lub webinarze organizowanym lub współorganizowanym przez Usługodawcę.
  3. otrzymywanie informacji – przesyłanie przez Usługodawcę publikacji i newsów drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail o nowościach pojawiających się w Serwisie (dalej: „Newsletter”).
 2. W przypadku zamiaru korzystania przez Usługobiorcę z usługi określonej w pkt 1 lit. b) muszą zostać spełnione następujące warunki:
  1. Usługobiorca musi wypełnić formularz dostępny każdorazowo na stronie danego wydarzenia, na podstawie którego Usługodawca zarezerwuje Usługobiorcy miejsce na wydarzeniu.
  2. W przypadku zamiaru korzystania przez Usługobiorcę z usługi określonej w pkt 1 lit.b) musi on wskazać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz podać hasło.
 3. W przypadku zamiaru korzystania przez Usługobiorcę z usługi określonej w pkt 1 lit. c) musi on wskazać adres e-mail, na jaki będzie otrzymywał Newsletter.

Dział IV. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Usługobiorcy korzystający z Usług, musza spełniać następujące wymogi techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet,
  2. stosować przeglądarkę internetową (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),
  3. posiadać wyświetlacz o rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
  4. posiadać włączoną obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  5. konto pocztowe e-mail, w przypadku korzystania z usług, określonych w Dziale III pkt 1 lit c) i d).
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 3. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu zabronione jest wykorzystywanie szkodliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwia nieuprawnione korzystanie z Serwisu.
 4. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu. Jeżeli prace prowadzone przez Usługodawcę przy Serwisie będą wiązały się z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał Usługobiorcę o planowanych utrudnieniach na co najmniej 7 dni przed planowanymi przerwami technicznymi, publikując taką informację na stronie internetowej Serwisu lub wysyłając informację na jego adres e-mailowy.
 5. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy szkodliwym oprogramowaniem.

DZIAŁ V. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca świadczy Usługi określone w Regulaminie nieodpłatnie.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3, do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi w chwili otwarcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub jego partnerów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Usługobiorcom dostępu do części lub całości umieszczonych w Serwisie treści w przypadku korzystanie przez nich ze sprzętu lub oprogramowania mającego wpływ na treści zawarte w Serwisie.
 5. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia świadczenia Usług, jak również zaprzestania ich wykonywania. W każdym przypadku Usługobiorca przed podjęciem takich działań poinformuje o takim zamiarze z co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, publikując taką informację na stronie internetowej Serwisu.

DZIAŁ VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. W przypadku korzystania z Usług Serwisu określonych w Dziale III 1 lit b) oraz c ) Usługobiorca podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w Dziale III 1 lit b) oraz c) w Serwisie. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Usługodawca.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Usługobiorców Serwisu wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania lub w celu jej ulepszenia bądź modyfikacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której przetwarzane dane dotyczą.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: meetup@eip.pl lub wypisać się za pomocą linku w newsletterze W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

DZIAŁ VII. Pliki „cookies”

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez Usługobiorcę w jego przeglądarce internetowej oraz ich nieusuwanie.
 3. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików „cookies” reguluje „Polityka prywatności”, której treść jest dostępna pod adresem: http://meetup.eip.pl/polityka-prywatnosci

DZIAŁ VIII. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, nazwy, multimedia, logotypy, zdjęcia, teksty, utwory multimedialne etc.). Zawartość Serwisu podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykorzystanie bez pisemnego upoważnienia Usługodawcy jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych w Serwisie może stanowić naruszenie wyżej wskazanych przepisów.
 2. Usługodawcy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 3. Treści prezentowane w Serwisie w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom informacyjnym.

DZIAŁ IX. Odpowiedzialność stron

 1. Usługobiorca odpowiada za:
  1. sposób, w jaki korzysta on z Serwisu i za wszystkie wynikające z tego konsekwencje;
  2. za skutki wykorzystywania przez niego Materiałów i informacji pobranych z Serwisu, w szczególności naruszenie praw autorskich Usługodawcy lub osób trzecich;
  3. szkody wynikające z jego działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez Usługobiorcę informacji oraz Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca odpowiada za funkcjonowanie Serwisu zgodnie z postanowienia Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

DZIAŁ X. Postępowanie reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje, dotyczące korzystania z Serwisu Usługobiorca może zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: meetup@eip.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony, jednak o nie więcej niż 10 dni. Jeśli w terminie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca nie ustosunkuje się do niej, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

DZIAŁ XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5.02.2018.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn.
 4. O zmianach dokonanych w Regulaminie Usługodawca informuje poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, publikację informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu lub przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, przy czym zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili jego publikacji w Serwisie.
 5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu, po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego, będzie rozstrzygał sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.